تمدید نخستین دوره جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا) در کتابخانه ملی

مهلت ارسال آثار به نخستین دوره جشنواره ملی خط بریل فارسی (بریلفا) به سبب تماس‏ ها و پیگیری‏ های متعدد افراد و نهادهای فعال در زمینه بریل و نیز ان جی اوها و نهادهای مرتبط با افراد با آسیب بینایی … ادامه خواندن