کتابخانه RNIB مؤسسه سلطنتی نابینایان انگلستان

نابیناهای قدیمی احتمالاً با نام کتابخانه NLB آشنا هستند. کتابخانه ای که در انگلستان مستقر بود و سالهای طولانی خدمات رایگانی را در اختیار متقاضیان نابینا در سر تا سر دنیا قرار میداد.
خدماتی شامل ارسال کتابها و جزوات بریل … ادامه خواندن