یادداشت: چرا بهتر است والدین کودکان با آسیب بینایی با مراکز آموزش استثنایی در ارتباط باشند

نویسنده: فاطمه جوادیان

منبع: دوازدهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

یکی از نیازهای اساسی همه ما انسان ها نیاز به آموزش است. افراد مهارت ها را از طریق تمام حواس به ویژه حس بینایی … ادامه خواندن