ارتباط بین پیشینه ی بریل خوانی و بهزیستی روانی نابینایان بزرگسال

نویسنده: زهرا همت: روان شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران بر اساس مقاله ای از آریل میشل سیلورمن، ادوارد سی بل،  ۲۰۱۸، فدراسیون ملی نابینایان امریکا روگردانی از بریل به عنوان ابزار اصلی خواندن و نوشتن در بین نابینایان، بسیار قابل توجه است. بر اساس پژوهش های انجام شده در سال ۲۰۱۰… ادامه خواندن ارتباط بین پیشینه ی بریل خوانی و بهزیستی روانی نابینایان بزرگسال