ارتباط بین پیشینه ی بریل خوانی و بهزیستی روانی نابینایان بزرگسال

نویسنده: زهرا همت: روان شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

بر اساس مقاله ای از آریل میشل سیلورمن، ادوارد سی بل،  ۲۰۱۸، فدراسیون ملی نابینایان امریکا

روگردانی از بریل به عنوان ابزار اصلی خواندن و نوشتن در … ادامه خواندن