اخطار سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت هواپیمایی کاسپین تا سه نفر نابینا نیاز به همراه در مسافرت هوایی ندارند

سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت هواپیمایی کاسپین به دلیل رفتار نامناسب و سلیقه ای در برخورد با یک مسافر توانخواه اخطار داد.

جمعه 20 فروردین ماه 1400 ساعت 20:20 دقیقه شرکت هواپیمایی کاسپین برای پرواز از سمت مشهد به شیراز … ادامه خواندن