در پی جانِ جهان گردِ جهان میگردند/گزارشی از شهرک نمونه مدد جویان ایران

با برق خوشحالی چشمانش لنگ‌لنگان به طرفمان آمد و در دستان هنرمندانه‌اش، تابلویی را مقابلمان گرفت که روی آن معرق کاری شده بود: «در پی جانِ جهان گردِ جهان می‌گردم». با لکنت گفت: کار خودِ خودم است، لکنتش آنقدر نبود که متوجه نشویم؛ مددجوی معلول ذهنی که بعد از چندسال تمرین و کار اینک تابلو… ادامه خواندن در پی جانِ جهان گردِ جهان میگردند/گزارشی از شهرک نمونه مدد جویان ایران