دانش یک قدرت محسوب می شود: مبارزه ی من در جهت دستیابی دخترم به فناوری

نویسنده: Heidi Scheffer

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان.

یادداشت مترجم

از همان زمانی که احساس کردم تا حدی انگلیسی را می دانم، سعی کردم بفهمم چه بر سر … ادامه خواندن