نقدی بر استانداردهای چندگانه در استخدام افراد دارای معلولیت

نویسنده: ابوذر سمیعی: دانشجوی دکتری سیاست گزاری فرهنگی یکی از مهمترین دغدغه های همه افراد، اشتغال و متعاقب آن کسب درآمد است. شاغل بودن البته تنها از منظر اقتصادی حائذ اهمیت نیست. خود ارزشمند پنداری، افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس و احساس مفید بودن، جنبه های دیگر اشتغال است که اگر فراتر از… ادامه خواندن نقدی بر استانداردهای چندگانه در استخدام افراد دارای معلولیت