مقاله: چیز هایی که باید جرأت گفتنش را داشته باشیم

نویسنده: Gary Wunder

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: محسن غلامی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

مدت ها پیش از همه گیری   کووید-19، بسیاری از مربیان، والدین و نابینایان بزرگسال  نگران کیفیت آموزشی بودند … ادامه خواندن