ویرایش نوشته ها در ورد به کمک افزونه ی ویراستیار

یکی از مشکلات شایع در میان بسیاری از افراد نابینا و کم بینا، معضلی است که از اتکای این افراد از سرِ ناچاری به منابع مطالعاتی صوتی ناشی می شود. کافی نبودن منابع بریل و عدم دسترسی به ابزارهای الکترونیکیِ مبدل متن به بریل باعث می شود افراد نابینا و کم بینا هر آنچه که… ادامه خواندن ویرایش نوشته ها در ورد به کمک افزونه ی ویراستیار