آشنایی با ادوارد اسدوف شاعر نابینا

دوره استیلای کمونیسم بر شوروی گرچه برای سرزمین های تحت حکومت حزب کمونیسم و ساکنانشان با دشواری همراه بود اما از دل آن سال های تاریک، نویسندگانی بر آمدند و جواهرات پر شماری به گنجینه ادب دنیا اضافه شد که نمونه اش را در کمتر دورانی می توان مشاهده کرد. از میان همه آن نام… ادامه خواندن آشنایی با ادوارد اسدوف شاعر نابینا