میخواهد اثبات کند خواستن توانستن است/دوچرخه سوار نابینای ایتالیایی به ایران رسید

داویده والاکی، نابینای ۲۸ ساله ایتالیایی ساموئل و میکله را با خود همراه ساخت تا در سفری طولانی با هم جهان را سیاحت کنند.
برای اثبات این شعار قدیمی، توصیه قدیمیها را آویزه گوش خود کرده و پا در راهی … ادامه خواندن