معرفی سرویس جدید به قلم شما در ماهنامه ی مانا

این صفحه، مکانی است برای انتشار نوشته هایی به قلم مخاطبان مانا. مانا هیچ ویرایش و دخل و تصرفی بر روی نوشته ها اعمال نمی کند و طبعاً مسؤولیت محتوای نوشته ها هم به عهده نویسندگان خواهد بود. در این شماره، ابتدا نوشته ای را از عباس خاک سفیدی خواهیم خواند. او مسؤولین را مخاطب… ادامه خواندن معرفی سرویس جدید به قلم شما در ماهنامه ی مانا