فراخوان و شیوه نامه نخستین دوره جشنواره ملی مقاله نویسی نابینایان ایران به بریل، (منابر)

سازمان اسناد و کتابخانه ملی نخستین دوره جشنواره ملی مقاله نویسی نابینایان ایران به بریل (منابر) را برگزار می نماید.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی با هدف حفظ و گسترش خط بریل فارسی، آگاهی بخشی بیشتر نسبت به بریل در … ادامه خواندن