رونق صنعت گردشگری با محوریت معلولان

سفر برای معلولان و سالمندان همواره با چالش ها و دشواری هایی همراه بوده است، همین مسأله این افراد را از تجربه گردشگری مطلوب باز می دارد. این در حالی است که فراهم کردن شرایط و مناسب سازی های لازم حق مسلم این اقلیت است. جمعیت قابل توجهی از هر کشور را معلولان و سالمندان… ادامه خواندن رونق صنعت گردشگری با محوریت معلولان