با حفظ مراکز تاریخی نابینایان هویت اجتماعی آنها را حفظ کنید

سخن هفته این بار را با اشاره به مسئله ای که این روزها پیش آمده است اختصاص به مسئله بزرگتری داده ام  یعنی حفظ هویت اجتماعی افراد نابینا و کم بینا از طریق حفظ مراکز تاریخی آن ها. اخیراً در … ادامه خواندن