بیاییم خود را با اجتماع سازگار سازیم: آموزش حرکت های اشاره به کودک نابینای خود

نویسنده: Melissa Riccobono

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

افزون بر اینکه خانم ملیسا ریکُبُنُ یک خانم همه فن حریف در فدراسیون ملی نابینایان آمریکا به حساب … ادامه خواندن