اثرات روزه داری در بیماران مختلف چشمی

محمد علی جوادی، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه روزه داری برای افراد با عیب انکساری از هر نوع (نزدیک بینی، دوربینی، آستیگماتیسم) اثر سو ندارد، ادامه داد: میزان نزدیک بینی در هنگام بلوغ افزایش … ادامه خواندن