رصد آن سوی مرز: تغییر رویکرد در انتشار ستون:

انتشار ستون حاضر از ابتدا با این هدف آغاز شد که بتواند بازتابی باشد از آنچه که در کشور هایی غیر از ایران، در دنیای نابینایان می گذرد. ابتدا چند ماهی را به این اختصاص دادیم که سایت هایی را … ادامه خواندن