آشنایی با ادوارد اسدوف شاعر نابینا

دوره استیلای کمونیسم بر شوروی گرچه برای سرزمین های تحت حکومت حزب کمونیسم و ساکنانشان با دشواری همراه بود اما از دل آن سال های تاریک، نویسندگانی بر آمدند و جواهرات پر شماری به گنجینه ادب دنیا اضافه شد که … ادامه خواندن