رصد آن سوی مرز. آشنایی با اتحادیه ی جهانی نابینایان

امروز آخرین چهارشنبه ی سال است و بر اساس وعده ای که با هم کرده بودیم، آخرین شماره از رصد را تقدیمتان می کنیم. در طول سه ماهی که ستون رصد با این شکل و شمایل منتشر شد، سعی کردیم … ادامه خواندن