پنج گام در پذیرش از دست دادن بینایی

افرادی که تجربۀ کاهش یا از دست دادن بینایی را دارند، با چالش های دیگری افزون بر چالش های معمول اشخاص با آسیب بینایی مواجه اند، چه، پذیرش شرایط جدید و کنار آمدن با از دست دادن یک توانایی، اصلاً … ادامه خواندن