رفتار های نابینایی را چگونه می توان کنترل کرد

نویسنده: امین عرب

منبع: هفتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

فشردن چشم، تکان دادن سر، چرخش به دور خود، تکان خوردن پاندولی، ضربه زدن با پا ها، بازی کردن مداوم با انگشتان، خم کردن … ادامه خواندن