امضای تفاهمنامه میان انجمن نابینایان ایران و نهاد کتابخانه های عمومی کشور

نظر به نقش و رسالت نهاد کتابخانه های عمومی کشور در فراهم نمودن زمینه مطالعه برای آحاد جامعه و ترویج فرهنگ كتابخواني و  افزایش معلومات عمومی و جايگاه انجمن نابينايان ایران در حمايت از افراد داراي آسيب بينايي، تفاهمنامه ای … ادامه خواندن