یادداشت: نقش سازمان های دولتی و مردم نهاد در اشتغال افراد دارای معلولیت

ورود به بازار کار یکی از مهم ترین و دشوارترین مراحل زندگی عموم افراد است. در وضعیت کنونی، اشتغال برای بیشتر افراد با چالش همراه است و مشکلات فراوانی سر راه همگان برای کاریابی وجود دارد. بالطبع، این مشکلات و … ادامه خواندن