مهد کودکی با مربیان نابینا و کمبینا

وقتی کودکی نابینا به دنیا می آید از اولین دلهره های مادر این است که چگونه او را مانند کودکی بینا تربیت کند تا روی پای خود بایستد. مهد کودک نابینا، می تواند نقطه امیدی برای اینگونه مادران باشد و چه بهتر آنکه این مهد را مربیانی بگردانند که خود نابینایی را لمس کرده اند.… ادامه خواندن مهد کودکی با مربیان نابینا و کمبینا