گفتگو با عبدالعزیز واحدی، یکی از بنیانگذاران سازمان ملی رفاه نابینایان

با مروری مختصر در تاریخچه فعالیتهای مختلف ویژه نابینایان، شاید نتوان به لیست بلند بالایی از اسامی افراد تأثیرگذار دست یافت؛ اما همان معدود افرادی که در مسیر اعتلای سطح اندیشه و آگاهی نابینایان و جامعه نسبت به نابینایان قدم … ادامه خواندن