تشخیص مرز انتظارات درست و نادرست نابینایان

یکی از محورهای ثابت گفتگوهای جمعی نابینایان با یکدیگر -آگاهانه یا ناآگاهانه-، به انتظارات آنان از جامعه بر میگردد. بسیار شنیده میشود در این گفتگوها بسته به موضوع و گروهی که گفتگو در آن صورت میپذیرد مثلاً در میان دانشجویان، از انتظاراتشان در مورد خدمات دانشگاهها سخن در میان است یا در میان دانشآموزان، انتظاراتشان… ادامه خواندن تشخیص مرز انتظارات درست و نادرست نابینایان