میز گرد بررسی مکانیزم های نظارتی بر عملکرد سازمان های مردم نهاد

از زمانی که تشکل ها در ایران متولد شدند تا امروز، نزاع و درگیری دائمی میان اعضای آن ها با مدیران و اعضای هیئت مدیره بر سر نحوه عملکرد و علی الخصوص مسائل مالی بوده و به نظر نمی رسد نقطه ی پایانی داشته باشد. مخصوصاً این دعوا ها از وقتی بیشتر شد که بازار… ادامه خواندن میز گرد بررسی مکانیزم های نظارتی بر عملکرد سازمان های مردم نهاد