مراکز مثبت زندگی آرمان یا واقعیت

نویسنده: ابوذر سمیعی: دانشجوی دکتری سیاست گذاری فرهنگی

سازمان بهزیستی به منظور مدیریت بهینه منابع و افزایش بهره وری و همچنین ارتقاء کیفی و کمی خدمات این سازمان، در راستای کوچک سازی دولت، سالهاست اقدام به برون سپاری پرونده های … ادامه خواندن