پزشکان آمریکایی گفتند هیچ تضمینی نیست اندک بینایی ام باقی بماند

او می‌بیند اما فقط ۳۰درصد. برای سهیلا اما همین هم جای شکر دارد. او خوشحال است از این که می تواند با همین اندازه از بینایی هم راه برود، نور روز و تاریکی شب را تشخیص دهد و چهره خانواده … ادامه خواندن