تازه های کتاب صوتی در بهمن ماه 1399

نویسنده: رقیه شفیعی: کتاب دار نهاد کتاب خانه های عمومی کشور ابتدا بر خود لازم می دانم از بذل توجه خوانندگان نسبت به شماره قبلی این سلسله نوشته ها تقدیر داشته باشم و برای آن دسته از کسانی که خواهان دریافت کتب معرفی شده هستند، اعلام کنم که می توانند از طریق آدرس ایمیل: «rshafieei214@gmail.com»… ادامه خواندن تازه های کتاب صوتی در بهمن ماه 1399