تازه های کتب صوتی در دیماه 99

نویسنده: رقیه شفیعی کتاب دار نهاد کتاب خانه های عمومی کشور هدف از تألیف و تدوین این صفحه، معرفی کتاب هایی است که به تازگی در مراکز گوناگون تولید کتاب های گویا به زیور صدا آراسته شده اند. مبنای کار ما در هر شماره انتشار لیست نسخه صوتی کتب در ماه قبل از آن شماره… ادامه خواندن تازه های کتب صوتی در دیماه 99