یادداشت: فرهنگ نذر؛ نذر فرهنگی

نویسنده: ابوذر سمیعی

منبع: هشتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

نذری و خیرات یکی از آموزه های مشترک بشری است. تقریباً همۀ فرهنگ ها در سراسر دنیا به نوعی خیرات دارند و به ویژه … ادامه خواندن