هیچ معجزه ای برای نابینایان به جز تلاش و تمرین نیست

«دیشب تلویزیون، مداح نابینایی را نشان می داد که تمام شعر ها را از حفظ می خواند! چه حافظه ای دارند نابینایان!»

«بچّۀ شش سالۀ همسایه ما نابیناست؛ اما به قدرت خدا چه گوش های تیزی دارد! حتی اگر چیزی … ادامه خواندن