نقدی بر عملکرد سازمان های مختلف در زمینه ی تأمین تجهیزات کمک توانبخشی برای نابینایان

قائم مقام انجمن نابینایان ایران گفت: استفاده از تجهیزات کمک توانبخشی روز دنیا و دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی و مناسبسازی مبلمان شهری باعث حضور فعال تر آنها در جامعه و ایجاد اشتغال پایدار برای آسیب دیدگان بینایی می شود. … ادامه خواندن