معلولین چگونه نامزد اصلح را در انتخابات بشناسند

چند هفته پیش به این مسئله پرداخته شد اما چون این روزها در گروه های معلولان دوباره شاهد  ترویج درخواست هایی از جانب  برخی از افراد جامعه معلولان برای طرح خواسته هایشان و دیدار با نامزدهای مشخص انتخاباتی هستیم ضروری … ادامه خواندن