صعود با چشمان بسته. تجربه ای که تصور ها را تغییر داد

خیلی هایشان برای اولین بار بود که یک قله ۴ هزار متری را صعود می کنند و در آن لحظه تاریخی که بر روی قله ایستادند، یکی از زیباترین لحظات عمرشان را به دل باد سپردند. صعود تاریخی که از ساعت ۸٫۳۰ صبح آغاز و ساعت ۲۲ شب پایان یافت. از آنجا که مقصد سفر… ادامه خواندن صعود با چشمان بسته. تجربه ای که تصور ها را تغییر داد