پیشتازی نابینایان در به خاطر سپاری اطلاعات گفتاری

مطالعات جدید نشان می دهد افراد نابینا در به خاطر سپردن اطلاعات گفتاری برتر از سایر افراد عادی هستند.

توانایی انسان ها در مسائل مختلف با یکدیگر متفاوت است. زمانی که فرد یک توانایی و مهارت خود را به طور … ادامه خواندن