ورود نابینایان به بازار کار به کمک شبکه اجتماعی Linkedin

اشتغال یکی از دغدغه های همیشگی معلولین و به طریق اولی نابینایان در هر نقطه ای از دنیا به حساب میآید. کسب توانمندیهای حرفه ای خود ماجرای طول و درازی دارد اما هستند بسیاری از نابینایانی که این مسیر پر درد سر را هم طی میکنند اما باز هیچ کارفرمایی حاضر نمیشود موقعیت شغلی متناسب… ادامه خواندن ورود نابینایان به بازار کار به کمک شبکه اجتماعی Linkedin