معرفی وبسایت های دسترس پذیر: یادگیری زبان‌ها به کمک نامه‌نگاری

یکی از توانایی‌هایی که در فرایند یادگیری هر زبانی بر تقویت آن تأکید می‌شود، توانایی نوشتن است. اگر مشغول فراگیری زبانی هستید و هنوز قادر نیستید یک متن به آن زبان بنویسید، باید فکری برای تقویت این قابلیت در خودتان بکنید. برای تقویت نوشتن راه‌های زیادی وجود دارد که البته مهمترینش خودِ نوشتن است. شما… ادامه خواندن معرفی وبسایت های دسترس پذیر: یادگیری زبان‌ها به کمک نامه‌نگاری