مقاله: نکاتی کمک کننده برای کارشناسان حرفه ای که با نابینایان و یا افراد با آسیب بینایی کار می کنند

نویسنده: Merry-Noel Chamberlain

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

سخن سردبیر

خانم مِری نُل چِیمبِرلین معلمیست که با دانش آموزان با آسیب بینایی سر و کار دارد. ایشان دارای … ادامه خواندن