چالش های آموزش جهتیابی و حرکت از نظر دکتر اشرف کریمی

انجام گفتگو از امید هاشمی و امیر سرمدی

تنظیم: زهرا همت

استقلال فردی افراد آسیب دیده بینایی به شدت به عصای سفید وابسته است و نحوه استفاده از عصا و مدیریت تردد، از مواردی است که از زمان ورود به … ادامه خواندن