معرفی رشته های مختلف ورزش معلولین، این قسمت آشنایی با رشته پارا اسکی

پیرو تماس خوانندگان مبنی بر معرفی رشته های مختلف ورزشی معلولین به ویژه رشته های تازه تأسیس و کمتر شناخته شده در ایران، در ادامه به معرفی رشته ورزشی پارا اسکی میپردازیم.
رشته پارا اسکی دارای ۳ رشته آلپاین، اسنوبرد … ادامه خواندن