تغییر نگرش نسبت به نابینایی

نویسنده: زهرا همت: روان شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

بر اساس مقاله ای از برایان دابل یو. استون و دینا براون، ۲۰۲۱، دانشگاه ایالتی بویس واقع در ایالت آیداهو امریکا

نگرش منفی نسبت به معلولین در … ادامه خواندن