بیتوجهی به نابینایان، ماجرای تکراری مدیران یک نمایشگاه تخصصی

پنجمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات توانبخشی جانبازان، معلولان و سالمندان با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی رسماً کار خود را آغاز کرد.
امسال مدیران این نمایشگاه به حضور وزیر و رئیس سازمان بهزیستی اکتفا نکردند … ادامه خواندن