تأثیر نظم در زندگی نابینایان

یکی از مسائلی که افراد نابینا را از سایرین متمایز می کند، منظم بودن رفتار آن هاست. به این گونه که در بیشتر موارد هرچیز را در جای معینی قرار می دهند و از دیگران هم انتظار دارند که چنین … ادامه خواندن