آماری جالب از معلولان تحت پوشش بهزیستی به تفکیک معلولیت و جزئیاتی دیگر از آنها، بروز رسانی شهریور 98

عقبماندگی ذهنی، نابینایی، ناشنوایی و مشکلات جسمی-حرکتی، همه صفاتی است که در جامعه آماری به فرد معلول نسبت داده میشود. معلولی که برای حضور در جامعه نیاز به حمایت دارد. معلولان اگرچه دارای مشکلات بسیاری در جامعه هستند، اما در … ادامه خواندن