انتقال منابع کتابخانه ی نابینایان رودکی به کتابخانه ی ملی منتفی شد

رئیس کتابخانه ملی از منتفی شدن تصمیم انتقال کتابخانه رودکی(ویژه نابینایان) به کتابخانه ملی خبر داد. اشرف بروجردی، معاون رئیس جمهور و رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی درباره انتقال «کتابخانه رودکی» (ویژه نابینایان) به کتابخانه ملی که مدتی است اعتراضاتی را در پی داشته ( اظهار داشت: در بدو مطرح شدن این بحث جلسات… ادامه خواندن انتقال منابع کتابخانه ی نابینایان رودکی به کتابخانه ی ملی منتفی شد